بازپخش دل ارمون اطاقسرا

این مطلب را یکی از بچه محل هایمان که در تهیه فیلم دل ارمون از روستای ما نقش داشته باری وبلاگ روستای خودش فرستاده ومن هم عینا برایتان گداشتم.

"من عـــاشق همـه بچه های خوب روستایم اطاقسرایم با همت دوستان خوبمان در صداوسیمای مرکز مازندران قسمتی جدید ازبرنامه دل ارمون با اندکی اصلاح وتغییر انجام شده روز چهارشنبه مورخه 93/01/20ساعت 22:05ازشبکه طبرستان پخش خواهد شد جای دارد در این قسمت نامی ببرم ازکارکنان اطاقسرایی بازنشسته وشاغل در صداوسیمای مازندران: اکبر محمدعلی نیا سیدمحمدرضا قلی زاده مرحوم غلامرضا قاسم زاده سیدخلیل حسنی عبدالله خانمحمدی علی حسین خانمحمدی رحمان کربلایی زاده حاج اسماعیل تقی نتاج میرعلی نقی مختارزاده میرعباسقلی مختارزاده سید فرهاد طاهری رضا محمدعلی نیا حمزه (علی)تقی نتاج محمد(شهرام)کربلایی زاده سیدرستم مختارزاده سیدفردین حسنی خانم خانمحمدی و خبرنگار آزاد شهرستان بابل: نادر گنجنیان واما ما شاغلین فعلی همیشه خود را خادمین روستایمان دانسته و از بازنشسته ها وپیشکسوتان این سازمان سپاسگزاری مینماییم"

/ 0 نظر / 19 بازدید